22 januari 2016

Privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet Bescherming Peroonsgegevens (WBP) vervangen door de nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf deze datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Aangezien wij zorgvuldig met de verwerking van uw persoonsgegevens willen blijven omgaan willen wij u hier graag duidelijk en transparant over informeren. Als u ervoor kiest ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid. Carrièrekantoor is overtuigd van het feit dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, relaties en bezoekers van haar website van groot belang is. Onze privacystatements worden daarom aangepast aan de nieuwe regels. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de vereisten van de AVG.

Carrièrekantoor

Carrièrekantoor is gevestigd te Rotterdam (KvK-nummer: 64907163) en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen.

Gegevens

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens verzamelen en verwerken wij vanaf het moment dat u zelf uw gegevens invult of achterlaat op onze website of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. Gegevens kunnen wij ook verzamelen indien u deze geplaatst heeft op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening. In dat geval zullen wij u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van het privacybeleid. Indien u geen interesse heeft kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens om niet benaderd te worden door ons te kunnen waarborgen.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening bestaande uit bemiddeling, uitzending, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling, salarisadministratie en personeelsmanagement. Meer specifiek worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt om:

 • U informatie/aanbiedingen te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd;
 • U te benaderen voor nieuwsbrieven, commerciële aanbiedingen en acties die voor u interessant kunnen zijn, enkel en alleen indien u zich daarvoor heeft aangemeld;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het uitoefenen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
  Wet- en regelgeving na te kunnen leven indien wij een werknemers-, personeels-/bemiddelingsrelatie met u aangaan.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening uit te kunnen oefenen; een deel van deze gegevens is verplicht om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om onze dienstverlening beter af te kunnen stemmen op uw wensen/kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door u verstrekte gegevens.

Specifiek gaat het om de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum Vitae, informatie over opleiding(en), stages en werkervaring;
 • Gegevens over gevolgde trainingen/opleidingen en/of testen die u zelf of via ons heeft gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere relevante gegevens in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van u als kandidaat, bijvoorbeeld getuigschriften en/of referenties;
 • Pasfoto/video – op vrijwillige basis.
 • Bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over ras, godsdienst/levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag legt Carrièrekantoor alleen vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven of indien dit volgens de wet is toegelaten.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Carrièrekantoor kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook in overige gevallen, wanneer wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis. Verstrekking van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doeleinden genoemd onder “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Carrièrekantoor met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij in acht nemen, zijn conform de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen genoemd in de AVG.

Kandidaten

Uw bemiddelingsgegevens (CV, opleiding, werkervaring, testresultaten etc.) zijn bij ons beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u wel/dan wel niet via ons aan een baan bent geholpen. U krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons in het systeem staat. Op het moment dat u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uit laten schrijven. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door Carrièrekantoor.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Hieronder vallen contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee Carrièrekantoor een zakelijke relatie onderhoudt.
Carrièrekantoor verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen voor:

  • Het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;
  • Een zakelijke relatie te onderhouden;
  • Een plaatsingsovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
  • Van zakelijke relaties verwerken wij onder andere de volgende persoonsgegevens: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.
   Wij kunnen de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten en onderaannemers (bijv. gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen en in alle andere gevallen waarin Carrièrekantoor hiertoe verplicht kan worden, bijv. door een gerechtelijk bevel of vonnis.

Uw rechten: inzage en/of wijzigen van gegevens als kandidaat of zakelijke relatie

U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. In dat geval kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Carrièrekantoor of een mail sturen naar info@carrierekantoor.nl.

Website

De website Carrierekantoor.nl is uitgerust met een SSL-certificaat, een techniek waarmee de verbinding tussen de bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie.

Contactformulier

Het waarborgen van de veiligheid van door uw gedeelde persoonlijke gegevens op de website Carrièrekantoor via het contactformulier is heel belangrijk. Bij gebruik van het contactformulier moet expliciet akkoord worden gegeven tot het verwerken van de ingevulde gegevens. De informatie die gedeeld wordt zal dan ook met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en alleen worden gebruikt op de wijze hierboven eerder omschreven. Verzamelde gegevens worden niet verstrekt aan derden en behandeld overeenkomstig de Wet AVG.

Statistieken van websitebezoek

De website van Carrièrekantoor verzamelt informatie van diens bezoekers. Dit gebeurt via Google Analytics. Deze informatie is actief geanonimiseerd in de instellingen van de applicatie en dus niet gebonden aan persoonlijke gegevens. Er is geen sprake van tracking van persoonsgerichte informatie. In overeenstemming met de AVG is een bewerkingsovereenkomst gesloten met Google, worden geen gegevens gedeeld met deze partij en altijd gewerkt met SSL, zodat deze versleuteld zijn. Gegevensbehoud binnen Google Analytics is ingesteld op 26 maanden.

Cookies

Op Carrierekantoor.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Volgens de cookiewet is elke website wettelijk verplicht de gebruiker toestemming te vragen voor het plaatsen en te informeren over het gebruik van ‘cookies’. De cookiewet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn geen programmaatjes of bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven. Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden, in dit geval aan Carrierekantoor.nl.

Er zijn verschillende soorten cookies:

Functionele (noodzakelijke) cookies, deze worden gebruikt om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit (geen toestemming vereist);

Analytische cookies, deze worden bijvoorbeeld gebruikt om bezoekersstatistieken bij te houden (in bepaalde configuratie geen toestemming vereist);

Cookies van externe partijen, onder andere gebruikt door social media sites (toestemming vereist);

Tracking cookies, deze houden individueel surfgedrag bij en stellen profielen op om bijvoorbeeld gericht te adverteren (toestemming vereist).

Cookies op Carrierekantoor.nl

_gid, _ga, _gat-cookies gebruikt door Google Analytics voor het bijhouden van bezoekersstatistieken (geen expliciete toestemming nodig, zie voor meer informatie: Statistieken van websitebezoek).

Voor cookies van derden die gebruikt worden onder andere voor het embedden van videocontent of het functioneren van social media toepassingen wordt expliciet om toestemming gevraagd via een banner. Zonder die expliciete toestemming worden deze NIET ingeschakeld.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen risico’s. Dit doen wij aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Zo hebben alleen geautoriseerden toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Carrièrekantoor met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door Carrièrekantoor, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@carrierekantoor.nl of via onderstaand contactformulier. Ook zijn wij telefonisch te bereiken op het nummer 06 – 42818802. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij dit direct te melden.

Wijzigingen
Carrièrekantoor kan om uiteenlopende redenen veranderingen, wijzigingen of aanvullingen aanbrengen in het privacybeleid. Het meest actuele document is te vinden op de website van Carrièrekantoor. Deze versie is opgesteld in Mei 2018.

  Carrièrekantoor.nl maakt gebruik van cookies. Voor het plaatsen van noodzakelijke cookies en cookies voor geanonimiseerde websitestatistieken is geen toestemming vereist. Wil je een optimaal werkende website? Geef dan hier toestemming voor het gebruik van de daarvoor benodigde cookies, voor meer informatie zie het privacybeleid.